Udaipur, Pushkar & Jaipur (Feb. 2009) - catherineleduc

Ahar Cenotaphs, Udaipur, India

rajasthanindia